Dofinansowanie zakupu podręczników

10.09.2021

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

 1. Słabowidzącym,
 2. Niesłyszącym,
 3. Słabosłyszącym,
 4. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. Z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 7. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1 – 7.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na jedną z wyżej wskazanych niepełnosprawności.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I – III pięcioletniego technikum,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Przez „materiały edukacyjne” zgodnie z art. 3 pkt 24 lit. A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozumie się: „materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym mający postać papierową lub elektroniczną ”.
Natomiast materiał ćwiczeniowy to: „materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności”.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach do 30 września 2021 r. (, pok. 13 , nowy budynek).

 Środki zwracane będą na podstawie dowodu zakupu (faktura imienna, rachunek imienny lub oświadczenie na stosownym druku). Wzór wniosku można pobrać tu: wniosek